Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
dále jen („VOP“)

Obsah:

Čl. I – Úvodní ustanovení
Čl. II – Objednávka
Čl. III – Kupní cena a doklady
Čl. IV – Způsob a forma platby
Čl. V. – Garance vrácení peněz
Čl. VI. – Sankce
Čl. VII. – Odpovědnost
Čl. VIII. – Ochrana údajů
Čl. IX. – Závěrečná ustanovení
Čl. X. – Poděkování


Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je nákup a prodej vzdělávacího tréninku Myšlení Milionářů anebo dalších pořádaných vzdělávacích tréninků osobního rozvoje (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.myslenimilionaru.cz.

Účelem a smyslem těchto vzdělávacích tréninků je rozšíření a doplnění vzdělání v oblastech, které vám pomohou žít lepší život a přiblížit se k vašim cílům v životě rychleji, a to na základě zkušeností, praxe a výzkumů autorů a spoluautorů těchto tréninků. Věříme totiž, že každý si zaslouží mít se ve svém životě skvěle a zlepšíme-li prostředí ve kterém všichni žijeme, zlepšíme život i sami sobě. Budeme tak moc rádi, když se tréninku zúčastníte a pozvete na něj i své přátele.

Abychom předešli zbytečným dotazům, tak chceme prohlásit, že neprodáváme ani nenabízíme ani nezprostředkováváme žádné finanční produkty, obchodování na burzách, MLM ani nic podobného.

Pořadatel tréninku nebere v žádné ze svých textů v úvahu investiční cíle, speciální investiční záměry, finanční situaci, ani specifické potřeby a požadavky konkrétního příjemce, a není zároveň poskytovatelem žádné z finančních či investičních služeb. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou všechny texty určeny k informačním vzdělávacím účelům a neměly by být chápány jako: doporučení týkající se obchodních, finančních, investičních, právních, regulačních, daňových nebo účetních záležitostí ani rady týkající se zajištění rizika, doporučení nebo náměty týkající se obchodování, ani jako jakýkoli jiný typ vybídky ke konkrétnímu jednání, investování nebo rozložení investic. Všechny informace poskytované na tréninku jsou určeny výhradně ke studijním účelům a neslouží jako konkrétní investiční či obchodní doporučení. Nemůžeme nést žádnou zodpovědnost za možné zisky či ztráty aplikováním čehokoliv z osobních názorů jednotlivých autorů či spíkrů.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je obchodní společnost Pomáháme uspět s.r.o., Dlouhá 730/35, Praha 1, 110 00, IČ 29134366. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

1.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí vč. finančních, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. Autor sdílí své zkušenosti a vlastní názory.

Čl. II – Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://myslenimilionaru.cz/ anebo její podstránky. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://myslenimilionaru.cz/ anebo její podstránky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://myslenimilionaru.cz/obchodni-podminky/ obchodní společnosti Pomáháme uspět s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Čl. III – Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve Shrnutí přihlášky (objednávkovém formuláři) na webové adrese http://myslenimilionaru.cz/ anebo její podstránky najdete všechny ceny služeb, jak bez DPH, tak i s DPH v zákonné výši k datu objednání.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu nebo zjednodušený daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Tento doklad bude zaslán elektronickou formou v PDF na email uvedený v objednávce a kupující souhlasí s tím, že jej bude akceptovat v této podobě. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a ceny v propagačních materiálech jsou uvedeny včetně DPH.

Čl. IV – Způsob a forma platby

3.3 Způsob platby:

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Na živých akcích prodávajícího lze uhradit objednávku tréninku platebním terminálem, který provozuje společnost B-Payment s.r.o., a vždy objednávající dostanete potvrzení o uhrazení bezprostředně po zaplacení.

3.4 Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další.
c) Platebním terminálem: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

3.5 Forma platby:
Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky je možná jen zcela výjimečně u akce a produktu oznámeného prodávajícím po časově omezenou dobu.

Čl. V. – Garance vrácení peněz

4.1 Za své produkty společnost Pomáháme uspět s.r.o. ručí garancí vrácení peněz vysvětlenou níže.

V případě žádosti kupujícího uplatnit tuto garanci je postupováno tak, že ve dne konání živého tréninku MYŠLENÍ MILIONÁŘŮ musí být kupují od začátku programu po řádné registrace po celou dobu všech 3 dní a zúčastnit se všech cvičení, a poté nebude-li spokojen s obdrženou hodnotou a tím co se dozvěděl a naučil (my však pevně věříme, že je hodnota minimálně 100 násobně vyšší), může kupující v prostorách konání tréninku vyhledat bezprostředně po jeho ukončení oprávněného zástupce prodávajícího, odevzdat všechny materiály (jako je např. nezničený pracovní sešit) obdržené od prodávajícího na tréninku včetně všech  visaček, a může požádat na místě o vrácení peněz v plné výši. Pokud však už byla účast nahlášena a účastník nedorazí (neprovede na místě registraci), garance zaniká. A zároveň je třeba předat v každém případě na místě řádně napsanou „Žádost o vrácení peněz“ a doložit sken daňového dokladu objednávky (fakturu). Prodávající pak kupujícímu vrátí na základě těchto podkladů a podepsání dobropisu na místě (pro účetnictví) částku do 30 kalendářních dnů na jeho účet (který musí být stejný jako ze kterého byla platba za trénink realizována) dle žádosti a proběhne zrušení všech přístupů do členské sekce dnem podání žádosti.

Pokud objednávající zakupuje jiný trénink než MYŠLENÍ MILIONÁŘŮ od prodávajícího, nevztahuje se na něj garance vrácení peněz, a práva kupujícího se řídí platným občanským nebo obchodním zákonem ČR.

4.2 Při objednání vstupenky má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději 60 dnů před datem konání živé akce. Odstoupení je možno provést v sídle společnosti (poštou) nebo elektronickou formou na e-mailu: radek (doplňte zavináč) radek-karban.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně a vyžadován podpis na dobropisu pro potvrzení z hlediska účetniství. Částka bude následně vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy zpět bankovním převodem na stejné číslo účtu, ze kterého byla platba poukázána. Odstoupení od smlouvy blíže než 60 dnů před datem akce není možné z organizačních důvodů a kupujícímu nemůže být vrácen poplatek za vstupenku v žádném případě, ať ji využije či nikoliv.

4.3 Vstupenka nemůže být vyměněna zpět za finanční hotovost z jakéhokoliv důvodu. Může být však darována jiné osobě a prodávající na požádání (min. 7 dnů před akcí) změní jméno, přijmení, email a telefon účastníka dle toho, co mu osoba, která vstupenku zakoupila, napíše za iniciály e-mailem. Rádi jméno účastníka na požádání tedy změníme dle přání.

4.4. Vstupenka bez náhrady propadá, nedostaví-li se kupující nebo držitel vstupenky na zakoupenou akci v termínu a místě uvedeném prodávajícím v emailu s organizačními pokyny k aci. Bohužel s živými akcemi vznikají vysoké náklady na pronájem, techniku, aparaturu, organizaci, a nemůžeme nést břímě za neúčast na naší straně. Ceny tréninků se snažíme dávat tak nízké, jak je to jenom možné vzhledem k jejich povaze a termínu zakoupení.

Čl. VI. – Sankce

5.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://myslenimilionaru.cz zaslaná ze strany společnosti Pomáháme uspět s.r.o., a to prostřednictvím bankovního převodu na účet společnosti Pomáháme uspět s.r.o.

Čl. VII. – Odpovědnost

6.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6.2 Prodávající a osoby za něj vystupující se zříkají odpovědnosti za jakékoliv škody fyzického, materiálního nebo duševního rázu, a to využitím jakýchkoliv informací, technik, cvičení, postupů, návodů, strategií apod. z těchto webových stránek anebo materiálů prodávajícího anebo na základě živých tréninků.

Objednávající toto akceptujte vstupem na tyto webové stránky http://myslenimilionaru.cz/ anebo účastí na živé akci prodávajícího. Prodávající a autoři tŕeninků činí vše v dobré víře a na základě svých vlastních názorů a zkušeností a snaží se inspirovat, nikoliv dávat závazná doporučení, proto nenesou odpovědnost za jakékoliv užití ani oni sami. Pokud jsou uvedeny příklady finančního charakteru, nelze garantovat stejný výsledek, neboť je závislý na množství faktorů – jako je např. schopnost všechny dovednosti a znalosti aplikovat v běžném životě, proto jsou to jen příklady demonstrativního a nezávazného charakteru. Veškeré investiční záležitosti doporučujeme nezávisle konzultovat se svým kvalifikovaným investičním, finančním a právním poradcem, neboť veškeré situace jsou individuální. Děkujeme za pochopení.

Čl. VIII. – Ochrana údajů

7.1 Prohlášení prodávajícího: Společnost Pomáháme uspět s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

7.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

7.3. Podrobnosti o ochraně zadaných údajů skrze tyto internetové stránky jsou také uvedeny na této speciální stránce http://myslenimilionaru.cz/ochrana-udaju/

Čl. IX. – Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.1.2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://myslenimilionaru.cz/, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost Pomáháme uspět s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://myslenimilionaru.cz/obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

8.2 Veškeré objednávky na těchto internetových stránkách vyžadují k jejich odeslání zaškrtnutí souhlasu s těmito obchodními podmínkami, který je ve výchozím nastavení nezaškrtnutý a je tak prokazatelné, že objednávající učinil jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s těmito obchodními podmínkami a zpracováním svých osobním údajů prodávajícím v plném rozsahu a bez výhrad.

8.3. Pokud by nastala skutečnost, že některá z částí těchto obchodních podmínek se stane neplatnou, nemá to vliv na ostatní části těchto podmínek a jsou nadále v platnosti.

V Praze dne 17. 1. 2017
Pomáháme uspět s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
IČ 29134366
DIČ CZ29134366